Vemar Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş. (bundan böyle “Tomokay Tıbbi Görüntüleme” olarak ifade edilecektir)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Tomokay Tıbbi Görüntüleme tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Tomokay Tıbbi Görüntüleme Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

İlgili Kişiler: Hizmet Alan Kişi

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Kimlik Verileri Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No./ Vergi Numarası, Doğum Tarihi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

Kişisel Sağlık Veriler Hakkında Yönetmelik,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Tedavi süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; bizzat tedavi gören kişinin kendisinden/yakınından, e-posta, telefon yoluyla toplanmaktadır.
İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No,  KEP adresi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Tedavi süreçlerinin yürütülmesi sırasında bizzat tedavi gören kişinin kendisinden/yakınından, e-posta, telefon yoluyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Vekaletname, İmza Sirküleri, Sözleşmeler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış
Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin
Yürütülmesi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Ticari işlemlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta, telefon, firma yetkilerimize bizzat müşteriler
tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine
elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yöntemleriyle
işlenmektedir.

Müşteri İşlem Verileri Fatura, İmza Sirküleri, çek/senet bilgileri, Çağrı Merkezi Kayıtları, Gişe Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgisi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Tedavi finansman işlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta, telefon, firma yetkilerimize bizzat hizmet alan kişi tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yoluyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen;

5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Polikliniğimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz toplanmaktadır.
Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, bizzat tedavi gören kişi ya da yakınları tarafından verilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri Tedavi süreci ve hastalık geçmişlerine ilişkin olarak toplanan her türlü sağlık verisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protezler Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Sürelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

6/3 – Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

Kişisel Sağlık Veriler Hakkında Yönetmelik,

Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi sırasında bizzat hizmet alan kişinin kendisinden/yakınından veya E-Posta, Telefon yoluyla iletilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Tomokay Tıbbi Görüntüleme tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
01 – Kimlik Verileri Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No./ Vergi Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
02 – İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No, KEP adresi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
05- Hukuki İşlem Vekaletname, İmza Sirküleri, Sözleşmeler Finans Ve Muhasebe İşlerinin
Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk
Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Hissedarlar
E-Mail, Posta, Hukuki İşlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
06- Müşteri İşlem Verileri Fatura, İmza Sirküleri, çek/senet bilgileri, Çağrı Merkezi Kayıtları, Gişe Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgisi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
07 – Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları CD veya USB Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
10 – Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Fatura, Dekont Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
21 – Sağlık Bilgileri Tedavi süreci ve hastalık geçmişlerine ilişkin olarak toplanan her türlü sağlık verisi,  Kan Grubu, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Sürelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlara Sağlık Bilgileri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

 Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tomokay.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:9/C Kızılay Plaza Nilüfer/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya vemar@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tomokay@gmail.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Tomokay Tıbbi Görüntüleme talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Veri Sahibi Başvuru Formunu buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Vemar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Adres : Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:9/C Kızılay Plaza Nilüfer/BURSA
Telefon :  0224 452 59 59
E-Posta :  tomokay@gmail.com
KEP :  vemar@hs01.kep.tr

Vemar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesindeki Çalışanlar, ziyaretçiler ile ilgili olan bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.